• Presa de possessió dels nous Degans

  • Tuesday, 18 February
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rector
    Hi assisteix també tot el Consell de Direcció